Tornar enrera...

A tal fi, la Generalitat de Catalunya, va aprovar en data de 28 de maig de 2002, el Decret 152/2002, que té per projecte la prevenció i el control de la legionel·losi mitjançant l'adopció de mesures tècnicosanitàries en aquelles instal·lacions que puguin tenir un risc associat a l'aparició de casos de legionel·losi. El Decret 152/2002 estableix, així mateix, la obligació dels titulars de les instal·lacions de risc de sol·licitar a una enitat o serveis de revisió autoritzat, la realització d'una revisió periòdica que comprovi la seva adeqüació que s'acreditarà amb el corresponent certificat de revisió.

Es consideren instl·lacions d'alt risc
les següents: torres de refrigeració, els condensadors evaporatius, humidificadors i equips similars; sistemes d'aigua sanitària calenta i freda dels centres hospitalàris i de les instal·lacions d'ús col·lectiu que disposin de dutxes; instal·lacions termals; banyeres d'hidromassatge i piscines climatitzades amb moviment.